Foto: Marie Lundqvist samt egna.
Tillsammans har vi fyra drygt 100 års erfarenhet av projekt- och byggledning i bygg- och anläggningsbranschen. Våra vägar korsades 2003 i Projekt Ådalsbanan och sen dess har vi samarbetat i olika konstellationer. Nedan några exempel på projekt vi varit engagerade i:

E4 Sundsvall &Järnvägsombyggnad Kubikenborg 2012- (pågår)

E4 Sundsvall ä r ett projekt som syftar till att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och miljön på ett 20 kilometer långt vägavsnitt från Myre till Skönsberg.

Som en del i E4 Sundsvall projektet ingår en omläggning av järnvägen. Nya E4 kommer att passera under järnvägen vid Kubal. Omläggningen av spåret på en kilometer lång sträcka gör det möjligt att bygga korsningen utan att störa tågtrafiken.

Stefan är sen 2012 biträdande projektledare med ansvar för ombyggnation av järnvägen samt byggledare bro för ett 30-tal broar på sträckan Myre-Skönsmon.


Ostkustbanan Gävle–Sundsvall 2010– (pågår)

För att förbättra kapaciteten på Ostkustbanan har 6 nya mötesstationer byggts och 14 befintliga mötesstationer utrustas med ett modernt signalsystem till en kostnad av 1,1 miljard. Den 7:e förlängda mötesstationen i Dingersjö har det tagits fram en järnvägsplan och vägplan för och planeras att byggas 2015-2020.

Nu pågår även spårbyte för stäckan Hudiksvall-Sundsvall 2014-2016. Utöver har det utförts geotekniska utredningar och utförts förstärkningsåtgärder genom sidourgrävningar och tryckbankar för att klara STAX 25 ton och trumåtgärder mellan Gävle-Sundsvall. Stängselåtgärder pågår i Iggesund, Hudiksvall och Gävle.

Mats är biträdande projektledare, bygg- och projekteringsledare.


ERTMS 2011– (pågår)

Det europeiska signalsystemet för järnväg, ERTMS har införts på pilotbanorna Botnia- och Ådalsbanan. Arbeten för att kunna ta ibruk den slutligt versionen, SR7 i april 2015 pågår. Lenas har jobbat som arbetschef och projektingenjör i dessa utvecklingsprojekt.


Projekt Plankorsningssäkerhet 2004-2014

Projektet Plankorsningssäkerhet syftar till att öka säkerheten vid passage mellan järnväg och väg. I projektet stängs farliga plankorsningar och ersätts med vägar, broar, gång- och cykelportar och bomanläggningar. Lena är projekt- och byggledare för Region Mitt.


Buller & vibrationer 2003- (pågår)

Trafikverket har under 2014 drivit ett utvecklingsprojekt i samarbete med branschen avseende fasadåtgärder som bullerskydd. Flera tillverkare, entreprenörer och akustiker har deltagit. Katrin var initiativtagare och projektledare.

Under 2012-2014 genomförde Trafikverket bullerskyddsåtgärder på ett 30-tal fastigheter efter järnvägen genom centrala Sundsvall. Katrin var projekt- och byggledare.

I Projekt Ådalsbanan utreddes närmare 2000 fastigheter. Nära 250 fastigheter har lösts in. Drygt 1100 fastigheter får fönsteråtgärder för att skydda inomhusmiljön. Drygt 300 fastigheter får åtgärder för utemiljö i form av bullerskyddade uteplatser. På flera sträckor har även spårnära bullerskyddsåtgärder vidtagits. Katrin var ansvarig för samtliga bullerutredningar på Ådalsbanan.


Ådalsbanan, Förbifart Bollstabruk 2010-2012

För att ge plats åt anslutningen av den nya järnvägssträckan Bollstabruk - Västeraspby och samtidigt kunna ha trafik igång på det gamla spåret byggdes ett elektrifierat förbispår. Samtidigt genomfördes även upprustning av befintligt spår genom Bollstabruk.

För att möjliggöra byggnationen av förbispåret flyttades äldreboendet Ytterlännesgården till Kramfors. Projektet omfattande även förlängning av Vårdhemsvägen till Nylandsvägen och en bullervall. Anläggningskostnaden var nära 40 Mkr.

Stefan Lindström var projektledare, Mats Svensson utrednings- och projekteringsledare, Lena Sandberg byggledare och Katrin Olofsson ansvarig för miljösäkring i byggskede.


Ådalsbanan, Ny timmerinfart till SCA Östrand 2007-2011

Tidigare har infarten till Östrandsfabriken korsat Ådalsbanan och de egna industrispåren i plan. Med ökad trafik på järnvägen skulle det blivit problem att få in timmer till industrin.

Flera alternativa lösningar utreddes under 2007-2009. Svåra mark- och grundvattenförhållanden, närheten till Klingerfjärden, industrins behov och de närboendes boendemiljö gjorde projektet till en stor utmaning.Den nya timmerinfarten, med en vägbro över Ådalsbanan och industrispåret, byggdes 2010-2011 till en kostnad av drygt 40 Mkr.

Timmerinfarten utreddes och byggdes av Trafikverket i samarbete med SCA och Timrå kommun samt i nära dialog med de närboende. Stefan var projektledare, Mats utrednings- och projekteringsledare och Katrin ansvarig för MKB och miljösäkring i byggskede.


Ådalsbanan, Dynäs driftplats 2010-2011

Ombyggnationen av Dynäs station till en funktionell driftplats för både tågtrafik och för industrin genomfördes i samarbete med Mondi.

De två befintliga spåren förlängdes och ytterligare två spår byggdes för att möjliggöra möten och växling med fullånga godståg och samtidigt kunna fungera väl för industrins in- och uttransporter av gods.

Ombyggnaden innefattade även nybyggnadsstandard på hela driftplatsen gällande ban, el, signal och tele. I projektet byggdes även en gång- och cykelport som ersättning för den plankorsning som stängdes av trafiksäkerhetsskäl. Byggkostnaden för Dynäs driftplats var drygt 80 Mkr.

Stefan var projektledare, Mats ansvarig för järnvägsplanen, Lena byggledare och Katrin ansvarig för miljösäkring i byggskede.


Ådalsbanan, Kramfors Resecentrum 2007-2011

Kramfors resecentrum har, förutom förbättrade resmöjligheter, även medfört att Kramfors fått en ny och inbjudande entré till staden.

Utredningen av järnvägen genom Kramfors samt placering och utformning av resecentrum pågick under många år och väckte starka känslor. Ombyggnad av vägar och järnväg mitt i stadskärnan skulle naturligtvis komma att påverka många. Till en början var många kritiska till Trafikverkets planer. En aktiv dialog med närboende, företagare och kommunen gjorde att vi till slut kunde landa en lösning som de flesta var nöjda med.

Projektets slutgiltiga lösning blev sänkning av järnvägen, ny vägbro över järnvägen för södra ringvägen till centrum (Kristers kringla), ny bussterminal och resecentrum, GC-port i söder och cirkulation i norr till en total kostnad av ca 220 Mkr. Projektet har, förutom förbättrade resmöjligheter, även medfört att Kramfors fått en ny och inbjudande entré till staden.

Stefan var projektledare, Mats utrednings- och projekteringsledare, Katrin ansvarig för detaljplaner och miljösäkring i byggskede och Lena var byggledare för de delar som Trafikverket ansvarade för.


Ådalsbanan, Härnösand - Veda 2003-2011

Nybyggnadssträckan Härnösand – Veda omfattar drygt 2 mil ny järnväg. Projektet innefattade sex tunnlar och tretton broar till en kostnad på ca 4 000 Mkr. Totalt 11 km tunnel varav den längsta är 4,5 km. Den längsta bron är går över Älandsfjärden och är 785 m. På sträckan byggdes även två mötesstationer.

Mats var ansvarig för framtagande av systemhandling, järnvägsplan, arbetsplaner och vissa bygghandlingar, Katrin var ansvarig för bulleråtgärder och Stefan var projektledare för BEST-arbeten.


Ådalsbanan, Bollstabruk - Norr Nyland 2005-2011

Nybyggnadssträckan Bollstabruk - Norr Nyland omfattade 8 km ny järnväg, varav drygt 3 km i tunnel. I projektet byggdes även en mötesstation med hållplats i Västeraspby. Projektet byggdes 2008-2010 till en kostnad av ca 800 Mkr och projekteringskostnaden var ca 65 Mkr.

Mats var ansvarig för framtagande av systemhandling, järnvägsplan, arbetsplaner och bygghandlingar, Katrin ansvarade för bullerutredning i järnvägsplanen och Stefan var projektledare för BEST-arbeten.


Ådalsbanan, Timrå station 2007-2011

Timrå station är resultatet av ett samarbete mellan Trafikverket, Timrå kommun och SCA. Projektet omfattade ombyggnad av hela stationsområdet. Spåren förlängdes för att möjliggöra möten och växling med fullånga godståg in på industrispåren till SCA Östrand.

En gång- och cykelport byggdes som ersättning för trafikfarliga plankorsningar. Stationen byggdes även om till nybyggnadsstandard gällande ban, el, signal och tele. Total byggkostnad drygt 90 Mkr.

Stefan var projektledare, Mats projekteringsledare, Katrin ansvarig för MKB och miljösäkring i byggskede och Lena var byggledare.


Miljöledning 1994-2003

Katrin har arbetat med miljöledningsrelaterade uppdrag inom ett 60-tal företag och organisationer bland annat tillsammans med Sundsvall Näringslivsutveckling, ALMI Företagspartner, Mitthögskolan, MILKO, Banverket Produktion, Sundsvall Vatten, Försvarsmakten, Ådalens Bildemontering, Reko, Tryckeribolaget och Birstaverken.

Katrin arbetade även som miljörevisor åt DNV Certification under en period på 90-talet. Hon deltog även i det internationella standardiseringsarbetet för ISO 14000- serien, som ledamot i SMS 2503 Livscykelanalys och Miljömärkning.


Botniabanan 1998-2002

Botniabanan utgörs av 19 mil ny järnväg från Ångermanälven, norr om Kramfors, via Örnsköldsvik till Umeå. Järnvägsbygget pågick från 1999-2010 och innefattade bland annat 144 broar och 25 kilometer tunnel till en kostnad av ca 15 miljarder. Banan är enkelspårig men försedd med 22 mötesplatser. Maximal hastighet är 250 km/h för persontåg och 120 km/h för godståg med största tillåtna axellast på 25 ton.

Mats var projekteringsledare för järnvägsutredningar och järnvägsplaner under 1998-2002 för den södra delen av Botniabanan mellan Ångermanälven-Örnsköldsvik. Stefan var arbetschef BEST under 2002.


Järnvägsupprustning Östersund-Storlien 1999-2001

Under slutet av 1990-talet genomfördes en omfattande upprustning av järnvägen mellan Östersund och Storlien. Rustningen innefattade bland annat spårbyte, nytt signalsystem och ny kontaktledning till en kostnad av ca 300 Mkr.

Stefan var projektledare.


Ostkustbanan, Hälsingekusten 1996-1999

Projekt Hälsingekusten omfattade tre mil ny järnväg och E4 mellan Söderhamn och Enånger till en kostnad av ca 1 200 Mkr. Projektet var ett samarbete mellan Banverket och Vägverket och både väg och järnväg invigdes i november 1999. Järnvägsbygget innefattade bland annat två tunnlar; Enångerstunneln på 475 meter och Norralatunneln på 3850 meter. Järnvägen byggdes för att klara en hastighet på 350 km/h.

Stefan var projektledare för järnvägsbygget.


Projekt Höga Kusten 1995-1998

Projektet innefattade Höga Kusten bron, nybyggnad av ytterligare 34 broar och 3 mil ny motorväg (E4) samt ombyggnad av ett antal omkringliggande vägar till en anläggningskostnad av 2 100 Mkr.

Mats arbetade med projektsamordning, planering, projekterings- och byggledning för vägar och broar.Katrin Olofsson Stefan Lindström Mats Svensson Lena Sandberg