Vi vill kunna bistå våra kunder med helhetslösningar och samlar därför rutinerade konsulter inom ett brett spektrum i vårt nätverk. De företag och personer som ingår i vårt nätverk har vi samarbetat med tidigare och vet att de gör bra jobb.

  Johnny Öhreholm, Örneholm Bygg & Miljö AB
Johnny arbetar sedan ett 20-tal år tillbaka med entreprenadbesiktning inom husbyggnads- som anläggningsprojekt. Han har även stor erfarenhet av bygg- och projektledning samt offentlig upphandling enlig LOU.

  Karin Rybäck, Vocal Business Development AB
Karin har drygt 25 års erfarenhet som miljökonsult inom främst förorenad mark och miljöhandläggning av infrastrukturprojekt. Hon har sedan 1998 huvudsakligen arbetat som beställarstöd i projekterings-, bygg- och saneringsskeden med uppgift att utgöra miljöstöd till projekt- och byggledare. Karin har bl.a. arbetat i projekten Botniabanan, Miljösanering Fagervik, Ådalsbanan och E4 Sundsvall. Sedan hösten 2014 är hon projektledare för överlämnade processen i Projekt E4 Sundsvall.

  Lars-Erik Eriksson, Pronova Fastighetsanalys AB.
Lars-Erik är lantmätare och arbetar med fastighetsekonomisk rådgivning, värdering av hyres- och industrifastigheter, fastighetsjuridiska utredningar, utbildning i fastighetsekonomi och fastighetsjuridik samt med marknadsinformation. Sedan 1999 har Lars-Erik arbetat med marklösen inom flera Trafikverksprojekt (Botniabanan, Ådalsbanan och E4 Sundsvall).

  Helena Dahlgren, Transviron Ord & Miljö.
Med brittisk civilingenjörsexamen och arbetslivserfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen i Storbritannien och Sverige arbetar Helena nu med översättning av tekniska handlingar (svenska-engelska/engelska-svenska). Helena är även en erfaren miljökonsult och projektledare med bred miljökompetens inom bland annat förorenad mark och miljökonsekvensbeskrivningar. Helena arbetade under några år inom Projekt Ådalsbanan med järnvägsplanen för sträckan Härnösand - Veda.

  SCIOR
SCIOR anlitas i alla delar av byggprocessen med stöd till projektörer, entreprenörer och byggherrar. Vid projektering innefattar uppdragen inmätning av objekt samt uppdatering av terrängmodeller och grundkartor. I byggskedet kan uppdragen innefatta bl a utsättning, inmätning, mängdreglering samt samordning av mätverksamheten mellan beställare och entreprenörer.

  Per-Ove Hedenfelt, Näsvikens Energikälla och Spårkonsult AB.
Per-Ove arbetar med arbetsmiljö, el- och trafiksäkerhet samt banarbetsplanering (BAP och BUP) inom järnvägssektorn. Per-Ove har behörighet att utbilda Skydds- och säkerhetsledare samt tillsyningsmän. Per-Ove arbetar sen 2007 som el- och trafiksäkerhetshandläggare, BAS-U och inkopplingsledare inom Projekt Ådalsbanan.

  Mia Bromée
Mia har mångårig ledarerfarenhet inom näringslivet och arbetar med person- grupp- och ledarutveckling. Med bakgrund som elitidrottare, certifierad internationell coach och utbildad inom mental träning arbetar Mia bland annat med förändringsledning, coachande ledarskap, högpresterande team samt individ- och ledarcoaching. Hon erbjuder även föreläsningar inom dessa områden.

  Eiolf Bjelkström, Metron Miljökonsult AB.
Eiolf är Vov-ingenjör med fokus på berg, sprängteknik och vibrationer. Eiolf har utvecklat mätmetoder och mätinstrument för vibrationer samt lett framtagandet av Svensk standard för vibration och stöt. Eiolf och kollegorna på Metron erbjuder riskanalyser, skadeutredningar, besiktning/syneförrättningar, sprängteknik samt vibrationsmätningar vid såväl infrastrukturprojekt som övriga mark- och anläggningsprojekt.

  Henrik Naglitsch, Sweco.
Henrik är akustiker med inriktning på trafik- och industribuller samt rums- och byggnadsakustik. Han är specialiserad på beräkning av samhällsbuller och har ett stort kunnande gällande regelverket kring buller från infrastruktur och verksamheter. Henrik har bland annat genomfört samtliga bullerberäkningar för Projekt Ådalsbanan.

  Lennart Westman, Effektiv Kommunikation
Lennart är en erfaren journalist och kommunikatör med stor vana att bygga kommunikationsstrategier och kommunikationsplaner för ett projekts alla skeden. Som mångårig informationsansvarig i Projekt Ådalsbanan har han bred erfarenhet av dialog med såväl projektets interna medarbetare som politiker, berörda fastighetsägare, allmänhet och media. Han bistår också gärna med artikel- och pressreleaseförfattande och som moderator vid informationsmöten.

  Kjell Molarin, WSP
Kjell är projektör och utredare inom väg, järnväg och bro samt besiktningsman för anläggningsarbeten. Kjell har varit i branschen sedan början av 60-talet och vi vågar nog påstå att han är den mest rutinerade projektören i regionen.

  Emma Edfors, Sweco
Emma är jurist med inriktning mot miljö. Hon började på Sweco 2011 och arbetar bland annat med tillståndsansökningar, miljökonsekvensbeskrivningar, ansvarsutredningar förorenade områden, andra juridiska utredningar och bedömningar samt med miljöstrategiska frågor. Tidigare arbetade Emma som länsjurist och sektionschef på Länsstyrelsen Västernorrlands miljöavdelning.

  Peter Alfsson, Pateko AB
Med 30 år i branschen har Peter bred och gedigen kunskap inom signalområdet. Han arbetar med projektering, säkerhetsgranskning, inkoppling och ibruktagandebesiktning av signalsäkerhetsanläggningar, linjeblockering, ATC m m. Vanliga arbetsuppgifter är också kalkylering, budgetering, prognosarbeten och kostnadsuppföljning.

  Kjell-Ola Berg, Sweco
Kjell-Ola är geotekniker och civilingenjör VoV . Han har jobbat som konsult- och beställargeotekniker sedan 1975 inom husbyggnads-och anläggningsprojekt. Han har varit involverad i flera stora väg- och järnvägsprojekt, där i bland Hälsingekusten, Botniabanan, Ådalsbanan, E4 Sundsvall och Ostkustbanan. Kjell-Ola arbetar även med andra typer av anläggningsprojekt och är för närvarande geotekniker åt Vattenfall i byggskedet av utskovsutbyggnaden vid Bergeforsens kraftverk.

  Mats Åslund, Mankies AB
Mats företag erbjuder tjänster inom datasamordning och informationsteknologi. Ett helhetstänkande i informationshantering sparar tid, minskar risken för felkällor, och ger ett digitalt material som lever vidare i ett projekts olika skeden. En genomtänkt strategi för hantering av digital information är en av nycklarna till ett framgångsrikt projekt.

  Björn Jonsson, Sweco
Björn är bergsskoleingenjör och arbetade till en början som arbetsledare och planeringsingenjör inom anläggnings- och gruvsektorn, bland annat tre år i Liberia. De senaste trettio åren har han jobbat med geoteknik, va-projektering och grundvatten samt med undersökningar, utredningar och åtgärder inom förorenad mark. Under åren har det blivit åtskilliga saneringsuppdrag, bland annat drygt 100 uppdrag åt SPIMFAB. I uppdragen igår ofta hela kedjan; från undersökning och myndighetskontakter till upphandling av entreprenörer, byggledning och miljökontroll och slutligen saneringsrapporter.

Katrin Olofsson Stefan Lindström Mats Svensson Lena Sandberg